Vi värnar om din integritet och skyddar dig och dina uppgifter på flera sätt. 
Här kan du läsa vår integritetspolicy för EURO EXPO AB. 

EURO EXPO respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning, branschregler och etiska normer. Vårt arbete är anpassat till GDPR, General Data Protection Regulation, EU-förordning nr 2016/679 (Dataskyddsförordningen), som gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018.  

Ansvarig för personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig är EURO EXPO AB. Organisationsnummer 556643-9013 

Insamling och behandling av personuppgifter 

Dina personuppgifter används så att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av information och marknadsföring av våra mässor. 

EURO EXPO samlar in personuppgifter på flera olika sätt, antingen direkt från dig eller från våra samarbetspartners. 
 
Genom EURO EXPOs digitala kanaler erbjuder vi dig att beställa information, ställa frågor, beställa biljetter och registrera dig till våra mässor. När du registrerar dig lämnar du uppgifter om bland annat namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, befattning och det företag du arbetar på.  
 
EURO EXPO kan också komma att hämta uppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel offentliga register, i syfte att ge dig adekvat information och erbjudanden kopplade till våra mässor och event. 
 
Varje behandling av personuppgifter motiveras av en eller flera av följande rättsliga grunder: 

  • Fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, samtycke, berättigat intresse, dokumentera/utveckla vår verksamhet eller förhindra och förebygga brottslig verksamhet. 
  • Fullgörande av avtal kan till exempel handla om att Euro Expo måste ha vissa personuppgifter vid erbjudande om biljetter. 
  • Fullgörande av rättslig förpliktelse kan vara personuppgifter vi måste ha för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt bokföringslagen. 
 
Vi frågar efter samtycke i vissa fall, till exempel om vi behöver dina personuppgifter till en tävling eller om du anmäler dig till ett nyhetsbrev tackar ja till entrébiljett, etc. Om en behandling av dina uppgifter endast är motiverad genom ett lämnat samtycke kan du när som helst kontakta oss och återkalla detta. 
 
Berättigat intresse är det intresse vi anser oss ha som företag av att marknadsföra våra arrangemang till dig som är yrkesverksam inom den aktuella branschen. Det är då fråga om en intresseavvägning, där vi anser att vårt intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte ta del av vår marknadsföring. 
 
Vid marknadsföringsutskick via e-post kan du tacka nej till fler utskick genom att antingen meddela oss via adress nedan eller använda den avregistreringslänk som finns i utskicket. 

Skydd för personuppgifter och lagringstid 

 
EURO EXPO arbetar ständigt med att upprätthålla och förbättra skyddsåtgärder för personuppgifter. Sådant skydd kan till exempel bestå av fysiskt skydd (tillgång till IT-system, byggnader etc.), skydd mot dataintrång och virusattacker och skydd för tillgänglighet, t.ex. att endast behöriga personer kan arbeta med de personuppgifter vi lagrar.  
 
Som en del av vårt säkerhetsarbete uppdaterar och rensar vi databasen regelbundet, till exempel genom att ta bort e-postadresser som studsar eller returer på utskick vi gjort med post. 
 
Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Lagringstider för personuppgifter varierar beroende av vilket förhållande du har till EURO EXPO, om du t.ex. är utställare eller besökare och vilken slags kommunikation som avses. Sådan kommunikation kan t.ex. vara nyhetsbrev med information till utställare eller marknadsföring och upplysningar till besökare. 
 
Lagringstiderna är också beroende på vilken mässa som uppgifterna avses att användas i. Våra mässor återkommer med kortare eller längre intervall. Gallring sker löpande i samband med att en mässa avslutas och marknadsföringen för nästa upplaga av den mässan påbörjas.  
 
Om du önskar avbryta lagringen av dina personuppgifter i förtid kan du begära detta genom en skriftlig framställan till oss, se adress nedan under ”Dina rättigheter”. 

Så här använder vi personuppgifter 

 
EURO EXPO hanterar och använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och kunna förbereda ditt besök, anpassa erbjudanden och information till dig så att du får vår bästa service. Uppgifterna används även för att vi ska kunna utveckla våra produkter och tjänster och skapa en ännu bättre mötesplats. 
 
Dina personuppgifter lagras och används exempelvis för information, nyhetsbrev via e-post, marknadsföring eller marknadsundersökningar om våra mässor. 
 
EURO EXPO kan även komma att förmedla uppgifter till våra närstående företag som genom olika uppdrag bistår oss i arbetet med våra mässor och event. Det innebär att både EURO EXPO och våra närstående samarbetspartners och uppdragstagare kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig genom till exempel telefonsamtal, sms eller e-post med nyhetsbrev, direkt marknadsföring, digitala inbjudningar eller marknadsundersökningar. 
 
EURO EXPO använder inte information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga. 

På mässan 

 
På våra mässor kommer du att bära en namnbricka, med personuppgifter så som namn, arbetsplats och befattning.  
 
På fackmässor, där du besöker mässan i din yrkesroll, får utställare efter avslutad mässa en lista med besökare och deras kontaktuppgifter som registreras i entrén.  Om en utställare är från ett land utanför EU/EES kan inlästa personuppgifter föras över till dennes hemland. Om du inte vill att detta ska ske bör du meddela oss detta. Om du får en personlig inbjudan från en utställare och använder denna för att registrera dig som besökare på mässan innebär denna registrering att alla utställare får tillgång till dina personuppgifter, inklusive information om din närvaro på den aktuella mässan. 

Fotografering och film 

 
Bilder och filmer som lagras digitalt kan vara personuppgifter. EURO EXPO arbetar allmänt med bilder och filmer på våra mässor och event. Det är en viktig del av att visa upp vår mötesplats i marknadsföringssyfte. Vi använder bilder och filmer på våra webbsidor, sociala medier och i annat marknadsföringssyfte för EURO EXPO och våra mässor. 
 
En mässa eller ett event räknas i allmänhet som en publik plats där allmän fotografering är
tillåten. Euro Expo har ett berättigat intresse att dokumentera verksamheten med generella foton och filmer, och sådana bilder kan därmed komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. 
 
Enligt GDPR krävs särskilt samtycke för en personuppgift som är identifierande och där enskilda personer står i fokus. Det innebär att vi behöver ha ditt särskilda samtycke när bilder och filmer
tas för att användas eller lagras digitalt, där det klart framgår att det är du på bilden eller filmen.
EURO EXPO arbetar med skriftliga tillstånd vid sådan upptagning av bild eller film, och det gör
även de uppdragstagare som arbetar med detta på uppdrag för EURO EXPO. 
 
Alla bilder och filmer hanteras ansvarfullt och med respekt för den personliga integriteten. 

Dina rättigheter 

 
EURO EXPO skyddar dina personuppgifter både genom tekniska säkerhetsåtgärder och genom bestämmelser inom vår organisation. Åtkomst till personuppgifter kan endast ske genom lösenordskyddad inloggning av behörig personal eller uppdragstagare för EURO EXPO med befogenhet för detta.  
 
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som EURO EXPO registrerat om dig och få ett utdrag över dessa. 
 
Du har rätt att återkalla ett tidigare givet samtycke, registreringen bygger på samtycke. Det gör du genom att skicka en skriftlig begäran till oss. 
 
Vi eftersträvar att alla uppgifter och information som samlas in ska vara korrekta. Du har rätt till rättelse och vi vill gärna att du kontaktar oss så att eventuellt felaktiga uppgifter kan korrigeras eller kompletteras.  
 
Du kan när som helst höra av dig till oss och meddela om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. Meddela helst detta skriftligen. Du kan också välja att avregistrera dig från viss information eller välja att bli raderad. Avregistrering från viss information gör du genom att klicka på länken för att avregistrera dig i det e-postmeddelande du fått, till exempel ett nyhetsbrev. 
 
Om du vill att EURO EXPO endast ska använda dina personuppgifter för vissa avgränsade syften kan du begära en begräsning av behandlingen. Om du vill att vi ska upphöra med all behandling av dina personuppgifter kan du begära detta. Vi raderar då samtliga uppgifter som kan kopplas till dig. 
 
Om du vill ta del av dina uppgifter, önskar rättelse av någon uppgift eller har frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss: 
E-post: info@euroexpo.se 
Postadress: Skolgången 15, 802 57 Gävle 
 
Dataskyddsombud för Euro Expo AB:  
Ralph Wallden, VD Euro Expo, tel: +46 70-513 45 90, e-post: ralph.wallden@euroexpo.se 

Om du tycker att vi har gjort fel 

 
Om du tycker att Euro Expo behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid med gällande lagstiftning kan du anmäla detta till Datainspektionen. 
www.datainspektionen.se  
 
 

Integritetspolicy